Tuyển dụng sale

JOB XỊN , TIN TÔI ĐI ..!

[𝗠𝗜𝗥𝗔𝗘 𝗔𝗦𝗦𝗘𝗧 𝗚𝗜𝗔 𝗟𝗔𝗜 Tuyển dụng nhân sự]

🏘🏘🏘🏘🏘

💪📞 𝗩𝗶̣ 𝗧𝗿𝗶́: ĐT:

𝑺𝒐̂́ 𝒍ượng𝒈: 

♌̲L̲à̲m̲ ̲t̲o̲à̲n̲ ̲t̲h̲ờ̲i̲ ̲g̲i̲a̲n̲ ̲:̲ ̲5̲t̲r̲ ̲l̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲c̲ứ̲n̲g̲ ̲v̲à̲ ̲h̲o̲a̲ ̲h̲ồ̲n̲g̲ ̲(̲ ̲c̲a̲o̲ ̲)̲ ̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲đ̲ó̲n̲g̲ ̲B̲H̲Y̲T̲ ̲,̲ ̲B̲H̲X̲H̲ ̲,̲ ̲p̲h̲ú̲c̲ ̲l̲ợ̲i̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲t̲y̲,̲ ̲t̲h̲ư̲ở̲n̲g̲ ̲l̲ễ̲ ̲T̲ế̲t̲ ̲,̲ ̲l̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲t̲h̲á̲n̲g̲ ̲1̲3̲

̲T̲u̲ổ̲i̲: ̲

̲👦̲ -> ̲ 👨̲ tuổi 18t – 35t

̲Y̲ê̲u̲ ̲c̲ầ̲u̲:̲ ̲S̲i̲ê̲n̲g̲ ̲n̲ă̲n̲g̲ ̲,̲ ̲t̲r̲u̲n̲g̲ ̲t̲h̲ự̲c̲ ̲,̲ ̲h̲ò̲a̲ ̲đ̲ồ̲n̲g̲ ̲,̲ ̲v̲u̲i̲ ̲t̲í̲n̲h̲ ̲l̲à̲ ̲l̲ợ̲i̲ ̲t̲h̲ế̲ ̲,̲ ̲t̲i̲n̲h̲ ̲t̲h̲ầ̲n̲ ̲c̲ố̲ ̲g̲ắ̲n̲g̲ ̲c̲ầ̲u̲ ̲t̲i̲ế̲n̲ ̲k̲i̲ế̲m̲ ̲t̲i̲ề̲n̲-̲💢̲💢̲💢̲ ̲Đ̲ặ̲c̲ ̲B̲i̲ệ̲t̲:̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲c̲ó̲ ̲k̲i̲n̲h̲ ̲N̲g̲h̲i̲ệ̲m̲ ̲s̲ẽ̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲đ̲à̲o̲ ̲t̲ạ̲o̲ ̲b̲à̲i̲ ̲b̲ả̲n̲.̲.̲! ̲

̲M̲ô̲i̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲l̲à̲m̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲n̲ă̲n̲g̲ ̲đ̲ộ̲n̲g̲,̲ ̲d̲u̲ ̲l̲ị̲c̲h̲ ̲h̲à̲n̲g̲ ̲n̲ă̲m̲,̲ ̲P̲a̲r̲t̲y̲ ̲t̲h̲e̲o̲ ̲c̲h̲í̲n̲h̲ ̲s̲á̲c̲h̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲t̲y̲,̲ ̲đ̲ồ̲n̲g̲ ̲đ̲ộ̲i̲ ̲h̲ò̲a̲ ̲đ̲ồ̲n̲g̲ ̲c̲ự̲c̲ ̲k̲ỳ̲ ̲g̲i̲ú̲p̲ ̲đ̲ỡ̲ ̲n̲h̲a̲u̲ ̲k̲i̲ế̲m̲ ̲t̲i̲ề̲n̲ ̲(̲ ̲ở̲ ̲đ̲â̲y̲ ̲c̲ự̲c̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲t̲i̲ề̲n̲ ̲)̲ ̲

̲V̲ừ̲a̲ ̲đ̲i̲ ̲l̲à̲m̲ ̲k̲i̲ế̲m̲ ̲t̲i̲ề̲n̲ ̲,̲ ̲v̲ừ̲a̲ ̲c̲ó̲ ̲t̲h̲ê̲m̲ ̲1̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲h̲ỗ̲ ̲t̲r̲ợ̲ ̲n̲h̲a̲u̲ ̲v̲ề̲ ̲m̲ọ̲i̲ ̲t̲h̲ứ̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲c̲u̲ộ̲c̲ ̲s̲ố̲n̲g̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲g̲ì̲ ̲b̲ằ̲n̲g̲ ̲,̲ ̲m̲u̲ố̲n̲ ̲b̲i̲ế̲t̲ ̲h̲ơ̲n̲ ̲n̲ữ̲a̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲g̲ọ̲i̲ ̲t̲ớ̲i̲ ̲s̲ố̲ ̲đ̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲h̲o̲ạ̲i̲ ̲h̲o̲ặ̲c̲ ̲Z̲a̲l̲o̲ ̲:̲ ⓿➒➌➍➋➏➑➊➑➊

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *